Regulamin

  • Organizatorem akcji jest 100 Gdańska Drużyna Wędrownicza "Somnium" z Bałtyckiego Hufca ZHP Gdańsk Portowa
  • Celem akcji jest promowanie honorowego krwiodawstwa, podnoszenie świadomości środowiska lokalnego o problematyce braku krwi
  • Czas trwania akcji od 26.11.2017 do 31.05.2018
  • Liczona jest tylko krew oddana obecnych członków ZHP w czasie trwania projektu
  • Uczestnikiem akcji może być osobe pełnoletnia w wieku od 18 do 65 roku życia
  • Rejestrując się uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu potwierdzenia wieku oraz wypełnienia statystki dotyczącej ilości oddanej krwi. Jednoczeście oznajmia się, że dane osobowe nie są wykorzystywane do innych celów jak wymienione powyżej
  • Rejestrując się uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych
  • Po zakończeniu akcji przewidziane są nagrody
  • Zwycięzcy wyłonieni zostaną na podstawie statystyki oddanej krwi podanej na stronie internetowej
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i wprowadzania w nim zmian